Ana Sayfa Künye Sitene Ekle
Kullanıcı Adı : Şifre : Şifremi Unuttum Yeni Üyelik
Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Tüm Yazarlar
Of Kent Konseyi Muhtar Temsilcileri Belirlendi
Of Belediyesi Kent Konseyi’nde, ilçeye bağlı 68 mahalle muhtarını temsil edecek muhtarlar seçimle belirlendi. 68 mahalleden, 53 muhtarın katıldığı seçimde, aday olan 21 muhtar Of Belediyesi Kent Konseyinde temsilci olarak görevlendirildi.
Of ilçesi Kent Konseyi, İlgili Kanunun yasalaşmasında 9 yıl sonra hayata geçirilmeye başlandı. 
 
Rio Sözleşmesi diye adlandırılan "Yerel Gündem 21" yasası doğrultusunda 2006 yılından itibaren ilçe belediyeleri himayesinde kurulan Kent Konseyi Meclisi ilçedeki kurumsal uygulamaları takip eder, Alternatif projeler yaparak ilgili kuruma sunarak yönetimin sivil denetim ayağını oluşturmaktadır.
Kent konseylerinin kararları tavsiye niteliğindedir. Yaptırım yetkisi yoktur.
Kent konseyi doğru olduğuna inandığı bir projeyi ilgili kurum benimsemediğinde konsey tanıtım organları" Gazete-Web sitesi-Bülten" gibi araçlarla projeyi halka görürerek halkı bilinçlendirir. Uygulamadaki bir proje hakkında rapor yazarak kurumu uyarır, Ciddiye alınmadığında aynı şekilde projeyi halka açarak ilgili kuruma karşı siyasi baskı uygular.
 
Kent konseyi Kuruluşunda Muhtarlar (20 kişiyi geçemez) Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, Yüksek Okul temsilcileri, Akil kişiler, İlçe yerel basın temsilcilerinden oluşur.
Kent konseyi Organları kanunla belirlenmiştir, İnternetten ilgili kanunu ve yürütmesini indirip bakmanızda fayda var.
İlçe belediyesi her yıl Kent Konseyi için ihtiyaç nispetinde bütçe aktarması yapar, Ayrıca ilçe kent konseyi yaptığı proje ve etkinliklerle maddi gelir elde edebilir.
 
Türkiyede zorunlu olan bu uygulama bilhassa iktidar partisi belediyelerde fazla ciddiye alınmadığını görüyoruz "Fatihte olduğu gibi"  İçişleri bakanlığına yapılan şikayetler neticesinde yapılan teftişlerde şikayetçiler dinlenmeyerek Belediyeye ihtar verilerek geçiştirilmektedir.
İlçe kent konseylerinin olmazsa olmaz amacı sivil halkın seçilmiş yada atanmış idarecilerin bulunduğu kurumların dışarıdan yönetimine katılmak olarak özetlenmiştir.
Genel sekreter Belediye başkanının atamasıyla görev alır, Yönetim kurulu ve Başkan, İlgili komisyon başkan ve üyeleri Genel kurul tarafından oylanarak atanır.
Her yerel seçim takviminde kent konseyi genel kurula gitmek zorundadır, Diğer zamanlarda olağan genel kurul 2 yada 3 yılad bir yapılır, En az yılda iki defa toplanması gerekir, Komisyonalr ayda bir toplanması gerekmektedir.
Of ilçesi Kent konseyi kuruluş çalışmaları belediyemizin sitesinde bu şekilde duyuruldu:
Kuruluş çalışmaları devam eden Of Belediyesi’nde, kentin sorunlarının görüşüldüğü ve çözüme kavuşturulduğu kent konseyi toplantısı için geri sayım başladı.
Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluşulan, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı oluşturulan Of Kent Konseyi Of Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçime 68 mahalleden, 53 muhtar katıldı.
Yeterli çoğunluğun olduğu yoklama tespit edildi. Seçime geçmeden önce kent konseyinin öneminden bahseden Of Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü Kenan Akcebe “5393 sayılı kanunun 76. maddesi gereği kurulan kent konseylerinde, gönüllük esasına göre hizmet verilmektedir. Kent konseyleri yerel yönetimlerin hesap sorma organıdır, kesinlikle siyaset yeri değildir. Kent konseyleri bu kentte yaşayan bütün canlıların hakkının, hukukunun temsil edildiği, korunduğu ve bunun için fikirlerin ortaya konulduğu, tahsis edilen bütçelerle sorunların çözüme kavuşturulduğu yerlerdir” dedi. Akcebe’nin konuşmasının artından Of Belediyesi Kent Konseyi yönetim kurulu üyeliği için 53 muhtar arasından, 21 muhtar aday oldu. Seçilen muhtarların, ilçeye bağlı tüm mahalle muhtarlarını temsil edeceği belirtildi.
Seçim sonunda Kent Konseyi için yapılan muhtarlar temsilcileri şu ismlerden oluştu;
Ballıca Mahallesi Muhtarı Recep Yavuz, Bölümlü Mahallesi Muhtarı Hikmet Yazıcı, Cumapazarı Mahallesi Muhtarı Niyazi Altunsoy, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Çetin İhtiyar, Çaltılı Mahallesi Muhtarı Şükür Akyıldız, Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı Eyüp Akyüz, Çukurova Mahallesi Muhtarı İsmail Duran, Dereköy Mahallesi Muhtarı Ziya Sağlam, Erenköy Mahallesi Muhtarı Coşkun Ayyıldız, Eskipazar Mahallesi Muhtarı Bilal Ayaz, Fındıkoba Mahallesi Muhtarı Ahmet Temel Bulut, Gökçeoba Mahallesi Muhtarı Nuri Öztel, Gümüşören Mahallesi Muhtarı Eşref Çakıroğlu, Karabudak Mahallesi Muhtarı Ensar Ayaz, Kıyıboyu Mahallesi Yaşar Muhtarı İhtiyar, Sarıkaya Mahallesi Muhtarı İlyas Ceylan, Sugeldi Mahallesi Muhtarı Süleyman Kurumahmut, Sulaklı Mahallesi Muhtarı Şeref Saral, Yemişalan Mahallesi Muhtarı Hamza Öztürk, Yeni Mahalle Mahallesi Muhtarı Yunus Hacıahmetoğlu Kent Konseyi’nin genel kurul üyesi olarak belirlendi.
Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; kent konseylerinin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi,

b) Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,

c) Meclisler ve çalışma gurupları: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş ortak yapıları,

ç) Yerel gündem 21 programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını,

d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,

e) YG21: Yerel Gündem 21’i,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kent Konseyinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

MADDE 5 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8 inci maddede belirtilen üyelerden oluşur.

(2) Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır. Belediye başkanının başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer.

(3) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, kent konseyi yürütme kurulu ve kent konseyi başkanı seçilir.

Kent konseyinin görevleri

MADDE 6 – (1) Kent konseyinin görevleri;

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

b) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

d) Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,

e) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,

f) Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,

g) Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,

ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

h) Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,

ı) Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Çalışma ilkeleri

MADDE 7 – (1) Kent konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür.

a) YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentlerin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,

b) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,

c) Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,

ç) Kent konseyi, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,

d) Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,

e) Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kent Konseyi Üyeliği ve Organları (Değişik Başlık:RG-6/6/2009-27250)

Kent konseyi üyeliği

MADDE 8 – (Başlığı ile değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.  

Organları

MADDE 9 – (1) Kent konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Meclisler ve çalışma grupları

ç) (Ek:RG-6/6/2009-27250) Kent konseyi başkanı

Genel kurul

MADDE 10 – (Değişik:RG-6/6/2009-27250)

(1) Genel kurul, kent konseyinin en yetkili organı olup 8 inci maddede sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ve eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.

(3) Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, çalışma yönergesi ile belirler.

Yürütme kurulu

MADDE 11 – (1) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Yürütme kurulu, genel kurul tarafından birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere seçilen, kadın ve gençlik meclis başkanlarının da yer aldığı en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.

(2) Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri ilgili belediyeye sunar ve uygulamayı izler.

Kent konseyi başkanı

MADDE 11/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.

(2) Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(3) Kent konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.

(4) Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

 

Meclisler ve çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Kent konseyleri, görev alanına giren konularda meclis ve çalışma gurupları oluşturabilir.

(2) Meclislerin ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

(3) Meclislerde ve çalışma guruplarında oluşturulan görüşler, kent konseyi genel kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili belediye meclisine sunulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Toplantı ve görüşme usulü

MADDE 13 – (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan veya 8 inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

Görüşlerin ilanı

MADDE 14 – (1) Kent konseyi genel kurulunca oluşturulan görüşler, belediye meclisinin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra belediye tarafından kent konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.

Genel sekreterlik

MADDE 14/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Kent konseyi genel sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasından yürütme kurulu tarafından seçilir.

(2) Kent konseyi genel sekreteri, 6 ncı maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.

(3) Genel sekreter, kent konseyi başkanına ve yürütme kuruluna karşı sorumludur

 

Sekreterya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kent konseyinin sekreterya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve yürütme kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.

(2) (Değişik:RG-6/6/2009-27250) Sekreterya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında genel sekretere karşı sorumludur.

Yönerge çıkarma

MADDE 16 – (1) Kent konseyi genel kurulu bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir.

Kent konseyinin mali yapısı

MADDE 16/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)

(1) Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

GEÇİCİ MADDE – (1) YG21 Programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağırısı ile yapılır.

(2) Kent konseyi ve benzeri adlarla oluşturulmuş mevcut yapılanmalara ve ilk toplantıya ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanır.

(3) Kent konseyi ilk toplantısını, belediye başkanının çağrı yazısında bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Bu toplantıda yürütme kurulu oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2006

26313

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.        

6/6/2009

27250

2.        

 

 

 
Etiketler :
of - kent - konseyi - yerel - gundem - 21 - kent - konseyi - gorevleri - kent - konseyi - uygulamalari -
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 YORUM YAPMAK İSTERMİSİNİZ
09-02-2015 17:46
aaaaaaaaaaa
Cumhurbaşkanı RT. Erdoğan Tarafsız Olacak mı?
Oy Kullan Sonuçlar
Foto Galeri [ Tümü ]
Video Galeri [ Tümü ]
Kim Kimdir
ISTANBUL
 
Destek: Abdullah Gözaydın
Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Site Haritası
 
Tüm hakları saklıdır 2012 ®